Kaganof, Aryan
Ka-Mkame, Sfiso
KaMphahlele , Ngoma
Katz, Bronwyn
Kelapile, Charity
Khambule, Bheki
Khan, Sharlene
Khomo, Thalente
Khumalo, Lindokuhle
Kiggan, Denise
Kinsler, Jeannie
Kohler, Vivien
Kotze, Grace
Gallery   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Café   Tues - Fri 08.00-17.00 | Sat 08.00-16.00 | Sun 09.00-15.00

Shop   Tues–Fri 09.00-17.00 | Sat 09.00-16.00 | Sun 09.00-15.00